Słowo wstępne
Działalność
Kontakt
Cele i formy działania Fundacji
Celem Fundacji jest:
 1. Integracja społeczna w wymiarze europejskim i krajowym osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych oraz wskazywaniem i rozwiązywaniem problemów tej integracji,
 2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
 3. Promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności Wolontariatu Europejskiego, zwłaszcza wśród młodzieży z mniejszymi szansami,
 4. Aktywizacja osób niepełnosprawnych jako wolontariuszy,
 5. Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej oraz na rzecz ochrony środowiska,
 6. Organizowanie i propagowanie turystyki i krajoznawstwa,
 7. Pobudzanie aktywności społecznej, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
 8. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Fundacji,
 9. Aktywizowanie młodzieży i zachęcanie do udziału we wszelkich formach edukacji formalnej i nieformalnej,
 10. Działanie na rzecz integracji europejskiej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 11. Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
 12. Przeciwdziałanie ksenofobii i wszelkim rodzajom dyskryminacji,
 13. Przeciwdziałanie ubóstwu i patologii,
 14. Promowanie regionu dolnośląskiego.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów informacyjnych, warsztatowych, konferencji, obozów, wystaw, imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych oraz wypoczynku grupowego i indywidualnego,
 2. Organizowanie i prowadzenie kampanii (w tym medialnych) o charakterze społecznym, kulturalnym i informacyjnym,
 3. Prowadzenie konkursów i plebiscytów, wyróżnianie osób oraz instytucji społecznie aktywnych,
 4. Gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych,
 5. Współpracę z innymi organizacjami i środowiskami wspierającymi inicjatywy lokalne,
 6. Popularyzowanie ciekawych inicjatyw z zakresu edukacji dzieci i młodzieży,
 7. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów dobroczynnych,
 8. Działalność wydawniczą,
 9. Szkolenia specjalistów różnych dziedzin, dzięki którym możliwe będzie realizowanie i osiąganie celów Fundacji,
 10. Tworzenie i wspieranie programów badawczych mających na celu dostarczenie wiedzy o zjawiskach społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele Fundacji,
 11. Wspieranie działalności organizatorów badań naukowych, sportu i turystyki, edukacji nieformalnej oraz z zakresu ochrony zdrowia i środowiska,
 12. Skupianie wokół idei zawartej w misji Fundacji ludzi z różnych sfer i środowisk i współpraca z nimi na rzecz pożytku lokalnej społeczności,
 13. Ciągły, konsekwentnie realizowany proces promowania działań służących rozwojowi społeczno – gospodarczemu regionu,
 14. Gromadzenie i rozdzielanie funduszy w dziedzinie rozwoju społeczno – gospodarczego,
 15. Promowanie idei integracji europejskiej i realizowanie programów z nią związanych,
 16. Pozyskiwanie funduszy strukturalnych,
 17. Prowadzenie programów grantowych i stypendialnych,
 18. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
 19. Likwidacja barier architektonicznych,
 20. Pomoc materialna i merytoryczna rodzinom ubogim i patologicznym.
© 2006 Fundacja Równi, Choć Różni